اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود و نزد ما امانت خواهد ماند.

برای ثبت سفارش خود ابتدا باید در سایت ثبتنام کنید و بعد از ثبت سفارش میتوانید به وضعیت سفارش و تاریخ سفارش خود دسترسی داشته باشید. اطلاعات ثبت نام فقط برای پردازش سفارش شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ورود